Gore’s film telt geen 9 maar 35 fouten

Al_GoorDe meest beangstigende film die je ooit zal zien’, zo omschrijft Al Gore zijn film An Inconvenient Truth. Talloze kinderen, over de hele wereld, werden de bioscoop in gesleept en kregen de stuipen op het lijf gejaagd….. en nu blijkt de inhoud niet te kloppen.

Voorbeeld: de instortende gletsjer die Gore laat zien (en die talloze tv-programma’s herhalen) ligt in Argentinië en doet dat kunstje om de zoveel jaar – heeft niets met global warming van doen (eerder met afkoeling). En zo zijn er 35 fouten, overdrijvingen en verkeerde voorstellingen van zaken.

Al Gore heeft via een woordvoerder op een vreemde wijze gereageerd op het nieuws dat in October 2007 het High Court in London negen fouten had gevonden in zijn documentaire An Inconvenient Truth.
De rechter had gezegd dat als de regering van het Verenigd Koninkrijk er niet mee zou hebben ingestemd om aan iedere middelbare school een gecorrigeerde versie van de begeleidende brief te sturen, waarin duidelijk de wetenschappelijke positie bleek ten aanzien van de negen “fouten”, hij de eerdere distributie door de overheid van de film (en de eerdere versie van de begeleidende brief) in 2007 aan alle Engelse middelbare scholen zou hebben aangemerkt als een overtreding van de wet die indoctrinatie verbiedt.

Al Gore’s woordvoerder en “milieuadviseur” mevrouw Kalee Kreider, begint haar reactie met te zeggen dat de film “duizenden en duizenden feiten” presenteerde. Maar dat is niet zo: slechts 2000 “feiten” in 93 minuten zou al neerkomen op één feit per 3 seconden. De film bevatte maar een paar dozijn punten, waarvan de meeste zoals we zullen zien aanmerkelijk onnauwkeurig zijn. De rechter concentreerde zich slechts op negen punten waarvan zelfs de Britse regering – waarvan Gore klimaatadviseur is – moest toegeven dat ze niet de heersende wetenschappelijke mening weergaven.

Mevrouw Kreider zegt vervolgens, incorrect, dat de rechter zelf het woord fouten (“errors.”) nooit in de mond had genomen. Feit is dat de rechter dat wel deed, hij gebruikte het woord “fouten”, tussen aanhalingstekens gedurende zijn hele betoog.

Vervolgens beschimpt mevrouw Kreider mr. Stewart Dimmock, de vrachtwagenchauffeur, schoolbestuurder, en vader van twee schoolkinderen die de klager was in deze zaak.
Deze tekst zal zich verre houden van persoonlijke aanvallen en zich concentreren op de 35 wetenschappelijke onjuistheden en overdrijvingen in Gore’s film.

Mevrouw Kreider zegt dan, “Het maken van een 90-minuten durende documentaire van de originele peer reviewed wetenschappelijke studies ten behoeve van het filmpubliek in de VS en over de hele wereld is een complexe zaak”. De webpagina getiteld “The Science” op de officiële website van de film, bevat maar twee verwijzingen naar artikelen uit de peer reviewed wetenschappelijke tijdschriften. Er is ook een referentie naar een IPCC-document, maar die zijn niet onafhankelijk peer reviewed in de oorspronkelijke betekenis van die term.

Mevrouw Kreider zegt dan: “De rechter heeft duidelijk gezegd dat hij geen poging heeft gedaan tot een analyse van de wetenschappelijke vragen in zijn beslissing”. Dat hoefde ook niet. Van elk van de negen “fouten” die hij identificeerde gaf de Engelse regering zelf toe dat ze niet overeenkwamen met de heersende wetenschappelijke opvattingen.
Mevrouw Kreider zegt dat de resultaten van het IPCC soms “conservatief” zijn en: “Vice President Gore probeerde te goeder trouw de bedreigingen die hij als het meest ernstig ziet over te brengen”.

Lezers van de lange lijst van fouten zoals die in dit memorandum zijn beschreven moeten zelf maar beslissen of Gore te goeder trouw handelde. Het is in dit verband echter significant dat Gore bij elk van de 35 fouten die nu volgen steeds de conclusies van de wetenschappelijke literatuur verkeerd bleek te hebben weergegeven, zegt dat er een bedreiging is als deze er niet is danwel een mogelijke bedreiging overdrijft .

Alle fouten wijzen maar één kant op die van paniekzaaierij. Niet één van de fouten betreft het onderschatten van de wetenschappelijke bezorgdheid op een bepaald gebied.
De kans dat het door toeval komt dat iemand 35 fouten maakt die allemaal in dezelfde richting wijzen is 1 op de 34 miljard.

We zullen nu één voor één de fouten en overdrijvingen in Al Gore’s film opsommen. De eerste negen zijn die welke door de rechter van de Hoge Raad in Londen werden gevonden en de overige 26 zijn net zo onnauwkeurig of overdreven, maar de rechter had het tijdens de zitting duidelijk gemaakt dat het Hof geen tijd had om meer dan deze paar fouten te behandelen. De rechter vond deze fouten ernstig genoeg om de Engelse regering te veroordelen tot de kosten van het geding.

1. “De zeespiegel stijgt 6 meter”

Gore zegt dat het afsmelten van de ijskappen van West Antarctica en Groenland een zeespiegelstijging van wel 6 meter kan veroorzaken( Lit. 1). Hoewel hij niet zegt dat dit in de nabije toekomst plaats zal vinden vond de rechter (van de Britse Hoge Raad die zich hier najaar 2007 over uitsprak – Klimatosoof), dat uit de context toch bleek dat dit was wat Gore bedoelde. Hij toonde immers een dure plaatje van de gevolgen die deze stijging op de huidige bevolking zou hebben en hij noemde de aantallen mensen die zouden worden ontheemd.

Het IPCC zegt dat in het verleden als gevolg van natuurlijke klimaatveranderingen stijgingen van de zeespiegel van wel 7 m boven de huidige niveaus zijn voorgekomen, maar zich alleen zouden kunnen herhalen na verscheidene duizenden jaren. In de komende 100 jaar, aldus berekeningen gebaseerd op cijfers uit het IPCC rapport (2007) zullen deze twee ijskappen iets meer dan 6 centimeter aan het zeeniveau toevoegen, geen 6 meter (het cijfer van 6 cm is 15% van de 43 cm die volgens de schattingen van het IPCC de zee in de komende eeuw zal stijgen). Gore heeft dus de officiële verwachting van de stijging van de zeespiegel overdreven met ongeveer 10.000 procent.

Mevrouw Kalee Kreider, Al Gore’s milieuwoordvoerder, zegt dat het IPCC tegen het jaar 2100 verwacht dat de zeespiegel 59 centimeter zal zijn gestegen. Ze noemt daar niet bij dat dit minder dan 60 cm is, laat staan minder dan de 6 meter die Gore ons voorspiegelt. Ze zegt er ook niet bij dat dat getal de hoogste schatting van het IPCC betreft, gebaseerd op het meest extreme scenario. En ze vergeet ook te vermelden dat het IPCC, geconfronteerd met een stapel peer-reviewed studies die concluderen dat stijging van de zeespiegel geen probleem is, zijn hoogste schatting uit 2001 van bijna een meter naar beneden heeft bijgesteld naar minder dan 60 cm. En dat is weer de helft van de gemiddelde zeespiegelstijging per eeuw zoals deze zich sinds de laatste ijstijd, 10.000 jaar geleden heeft voorgedaan.
Mevrouw Kreider zegt dat de berekeningen die het IPCC in 2007 presenteerde geen rekening hielden met het smelten van West-Antarctica en Groenland omdat dat niet gekwantificeerd kon worden. Tabel SPM1 van het rapport uit 2007 kwantificeerde de bijdragen van deze twee ijskappen echter wel en meent dat ze ongeveer 15% van de totale zeespiegelstijging voor hun rekening zullen nemen.

Het rapport noemt ook de mogelijkheid van een extra maar ongekwantificeerde bijdrage aan de toekomstige stijging van de zeespiegel door `dynamische bewegingen` van deze twee ijskappen (het in zee glijden van enorme brokken ijs – Klimatosoof) Echter het ijs van Groenland ligt in een kom die onder het gewicht van het ijs in de rotsbodem is ontstaan, waardoor deze `dynamische ijsbewegingen` onmogelijk zijn. Het IPCC zegt dat de temperatuur gedurende duizenden jaren meer dan 5.5 graden hoger moet zijn dan nu alvorens de helft van de ijskap is gesmolten – en waardoor de zeespiegel dan 3 meter stijgt.

Tenslotte: het IPCC (2007) schat de waarschijnlijkheid dat de mens überhaupt enige invloed heeft op het zeeniveau op ongeveer 50/50. De rechter was daarom correct toen hij vond dat Gore’s voorstelling van een aanstaande zeespiegelstijging van 6 meter en zijn betoog over de invloed daarvan op de bevolking van Manhattan, Nederland Bangladesh, etc., etc, geen correcte weergave was van de wetenschappelijke opvattingen daaromtrent.

2. Eilanden in de Stille Oceaan “verdrinken”

Gore zegt dat laaggelegen en bewoonde koraalatollen in de Stille Oceaan al worden overstroomd als gevolg van door mensen veroorzaakte opwarming, en dat dat de aanleiding is geweest voor de evacuatie van verscheidene volkeren naar Nieuw Zeeland.

Echter, de atollen worden niet overstroomd, alleen waar de lokale bevolking met dynamiet of via overmatige onttrekking van zoet water aan de bodem schade heeft veroorzaakt.

Bovendien: koraal kan tien keer zo snel groeien als de zeespiegel voorspeld wordt te stijgen. Het is geen toeval dat zoveel atollen maar nauwelijks één meter boven de zee uitsteken.

Mevrouw Kalee Kreider, Gore’s milieuwoordvoerder zegt: “Het IPCC schat dat er tegen het jaar 2050 150 miljoen milieuvluchtelingen kunnen zijn, hoofdzakelijk als gevolg van overstroming van laaggelegen kustgebieden, erosie van de kust en verstoring van de landbouw.” Dat kan echter niet gebaseerd zijn op schattingen van de stijging van de zeespiegel aangezien zelfs de maximale stijging van de zeespiegel zoals deze voorzien is voor het jaar 2050 (30 cm) geen overstromingen zou veroorzaken of erosie van de kust. Er zijn verschillende kustgebieden in de wereld (de Engelse Oostkust bijvoorbeeld), waar het land inklinkt als gevolg van de nawerkingen van de laatste ijstijd, of waar (zoals in Bangla Desh) het land daalt als gevolg van tektoniek (werking van de schollen van de aarde). Maar dat heeft niets met stijging van de zeespiegel van doen.

Er zijn geen massale evacuaties geweest van eilanders, zoals Gore suggereert, alhoewel sommige inwoners van Tuvalu gevraagd hebben om naar Nieuw Zeeland te mogen verhuizen. De getijdeschalen zoals die tot voor kort werden onderhouden door de National Tidal Facility van Australië laten de laatste halve eeuw een gemiddelde jaarlijkse stijging van de zeespiegel zien die vergelijkbaar is met de dikte van een mensenhaar( Lit. 2). Mevrouw Kreider noemt ook een probleem met de Cateret eilanden maar die zijn

veroorzaakt door onvoorzichtig gebruik van dynamiet, door lokale vissers.

In de Malediven, aldus een recente gedetailleerde studie, zijn de huidige zeeniveaus even hoog als 1250 jaar terug, alhoewel ze tussentijds hoger zijn geweest, en zelden lager. Een volgroeide boom, dicht bij de Maldiviaanse kust en slechts enkele centimeters boven zeeniveau werd onlangs uitgegraven door Australische milieuactivisten met het doel deze te vernietigen als een immers hinderlijk bewijs dat de zeespiegel niet

veel kan zijn gestegen.

3. De warme golfstroom stopt

Volgens Gore kan door “global warming” de golfstroom tot stilstand komen. Deze ‘thermohaline circulatie’ (van zout en temperatuur afhankelijke stroming) noemt Gore de ‘Transporteur van de Oceaan’ en als deze tot stilstand zou komen zou dat Europa in een soort ijstijd onderdompelen.

Het zal niet gebeuren. Een studie uit 2006 zegt: ‘Analyses van waarnemingen in de oceaan en simulaties met modellen suggereren dat veranderingen in de thermohaline circulatie gedurende de laatste eeuw waarschijnlijk het resultaat zijn van natuurlijke over tientallen jaren verspreide klimaat variaties. Aanwijzingen van een voortdurende verzwakking van de thermohaline circulatie zijn in de laatste tientallen jaren niet gezien. In plaats daarvan is juist een versterking waargenomen sinds de jaren 80’.

Mevrouw Kreider, Gore’s woordvoerder, zegt dat ‘verscheidene wetenschappers’ hebben geclaimd dat de mogelijkheid van een verstoring of het tot stilstand komen van de Golfstroom niet uitgesloten mag worden.

Verstoring is misschien niet uitgesloten, tot stilstand komen wel. Het is nu nagenoeg universeel geaccepteerd dat de thermohaline circulatie niet door ‘global warming’ tot stilstand kan worden gebracht en de film zou gecorrigeerd moeten worden teneinde deze wetenschappelijke overeenstemming weer te geven.

4. CO2 stuwt de temperatuur omhoog

Gore zegt dat het in elk van de laatste 4 warme periodes tussen de ijstijden de veranderingen in de concentraties kooldioxide in de atmosfeer waren die verantwoordelijk waren voor de veranderingen van de temperatuur.

Het was echter andersom.

Veranderingen in temperatuur gingen vooraf aan de stijging van de kooldioxide concentraties – met ongeveer 800 tot 2800 jaar. Dat blijkt uit dezelfde wetenschappelijke studies als waarop Gore zich baseert (Lit. 3).

Mevrouw Kreider zegt dat het waar is dat “broeikasgassen en temperatuurwisseling een ingewikkelde relatie hebben, maar niettemin passen ze over elkaar”. Dat is echter geen reactie op de signalering dat Gore een fout heeft gemaakt. De rechter vond dat Gore heel duidelijk had geïmpliceerd dat het veranderingen in het kooldioxidegehalte waren die de temperatuur bepaalden (in het ‘paleoklimaat’). Afgezien van een artikel van James Hansen (een vertrouweling van Gore) bestaat er unanimiteit in de wetenschappelijke literatuur over het feit dat de relatie omgekeerd was, waarbij de feedback door de kooldioxide slechts een insignificante extra toename vvan de temperatuur veroorzaakte, nadat die kooldioxide concentraties waren toegenomen door een eerdere (natuurlijke) temperatuurstijging.

De betekenis van deze fout kwam tijdens de rechtszitting aan het licht, en werd door de rechter geaccepteerd. Gore zegt dat het verschil van 100 ppmv in concentraties kooldioxide tussen de ijstijd met zijn lage temperaturen en de hoge temperaturen in de perioden tussen de ijstijden, neerkomt op het verschil tussen een “mooie dag en een mijl ijs boven je hoofd”. Dat zou betekenen dat de invloed van CO2 ongeveer 10x groter is dan door de wetenschap als plausibel wordt gezien (Zie ook fout 10).

Mevrouw Kreider verwijst vervolgens naar een “meer complete beschrijving” die beschikbaar is op een website die door onder anderen twee van de drie auteurs van de zogeheten Hockeystick-grafiek wordt onderhouden. Deze grafiek wordt nu als onbetrouwbaar gezien omdat de auteurs hadden getracht in de klimaatgeschiedenis de zogheten Middeleeuwse Warme Periode te verdonkeremanen. Volgens de Amerikaanse National Academy of Sciences had deze grafiek een bewijskracht die niet significant afweek van nul – met andere woorden: was waardeloos.

5. De Klimanjaro smelt door ‘global warming’

Gore zegt dat de sneeuw op de Kilimanjaro berg in Afrika smelt als gevolg van “global warming”.

Dat is niet het geval (Lit. 4).

Het smelten van de Furtwangler Gletsjer, bovenop de berg, begon 125 jaar geleden. Er was reeds meer van de gletsjer gesmolten voordat Hemingway ‘De sneeuw op de Kilimanjaro’ schreef (in 1936) dan daarna.

De temperatuur op de top komt nooit boven het vriespunt, en bedraagt gemiddeld –7 graad Celsius. Het smelten wordt veroorzaakt door lange termijns klimaatveranderingen die verergerd worden door onzorgvuldige boskap in de regio en heeft niets uitstaande met “global warming.”

Mevrouw Kreider zegt: “Iedere tropische gletsjer waarover we gedocumenteerd bewijs hebben laat zien dat gletsjers aan het krimpen zijn”.

Een recente studie naar de gletsjers in het Andes gebergte laat zien dat deze nagenoeg ijsvrij waren gedurende de afgelopen 10.000 jaar, uitgezonderd de allerhoogste toppen. Het kale feit van opwarming of smelten zegt dus nog niets over de oorzaak daarvan.

Mevrouw Kreider zegt:“Global warming verergert de stress die ecosystemen (en mensen) nu reeds ervaren”.

Maar aangezien de temperatuur op de top van de Kilimanjaro beneden het vriespunt blijft en in 30 jaar niet is gestegen is hier “global warming” dus niet de stress aan het verergeren.

6. Het Tsjaadmeer droogt op door ‘global warming’

Gore zegt: “global warming” deed het Tsjaadmeer in Afrika opdrogen.

Niet waar.

Het meer droogde door overmatige onttrekking van water en door veranderde landbouwactiviteiten. Het meer was overigens ook al droog in 8500, 5500, 1000 en 100 jaar voor Christus.

Mevrouw Kreider zegt: “Het Tsjaad-meer ondergaat meerdere vormen van stress”.

Misschien, maar de wetenschap is het er over eens dat “global warming” niet één van die vormen van stress is.

7. Was de orkaan Katrina de schuld van de mens?

Gore zegt dat de orkaan Katrina, die New Orleans in 2005 verwoestte veroorzaakt werd door “global warming.”
Dat was niet zo.
De ramp werd veroorzaakt door de 30 jaar lange weigering van Gore’s partijgenoten in het bestuur van New Orleans om gehoor te geven aan de waarschuwingen van ingenieurs dat de waterkeringen die de stad droog moesten houden geen rechtstreekse aanval van een orkaan zouden kunnen doorstaan. Katrina was slechts een Categorie 3-orkaan toen hij de waterkeringen raakte, en die faalden zoals de ingenieurs hadden voorspeld. Gore’s partij, niet “global warming,” draagt schuld aan de dood en verwoesting die toen volgden.
Mevrouw Kreider, woordvoerder van Gore, zegt: “Mr. Gore heeft nooit gesproken over klimaatverandering en de frequentie van orkanen”.
Maar Gore heeft het wel degelijk over de frequentie van niet alleen orkanen maar ook van taifoens en tornado’s.
“We hebben in de laatste paar jaar een heleboel orkanen gezien. Orkaan Jean, Francis en Ivan hoorden daarbij. In het zelfde jaar was er een serie van grote orkanen; we hebben ook een record-van-alle-tijden gehad voor tornado’s in de VS. Japan kreeg weer niet zo veel aandacht in onze nieuwsmedia, maar zij haalden een record met taifoens. Het vorige record was 7, hier ziet U de 10 die ze in 2004 hadden.”
Voor de duidelijkheid: het aantal Atlantische orkanen laat in de afgelopen 50 jaar geen trend zien van toe- of afname; het aantal Taifoens is afgenomen en het aantal tornado’s is alleen toegenomen door betere detectie van kleine tornado’s, het aantal grote tornado’s in de VS is gedaald.

8. De ijsbeer sterft

Gore zegt dat een wetenschappelijke studie laat zien dat ijsberen bezwijken tijdens het zwemmen over lange afstanden op zoek naar ijs, dat evenwel als gevolg van “global warming” is gesmolten.

Dat is niet zo.

De studie (Monnett & Gleason (2005)), berichtte slechts over 4 beren en die waren in een uitzonderlijke storm in de Beaufortzee terecht gekomen met harde wind en hoge golven. De hoeveelheid zeeijs is de afgelopen 30 jaar juist toegenomen in de Beaufortzee. Een rapport voor het World Wide Fund for Nature laat zien dat ijsberen (die warmbloedig zijn), in aantallen juist zijn toegenomen op plaatsen waar de temperatuur is gestegen, en in aantal zijn afgenomen waar de temperatuur is gedaald.

IJsberen evolueerden 200.000 jaar terug uit bruine beren en ze overleefden de laatste periode tussen de ijstijden, toen de temperaturen 5 graden Celsius hoger lagen dan nu en er praktisch geen poolijs meer was.

De echte bedreiging voor ijsberen is niet “global warming” maar de jacht. In 1940, waren er nog maar 5000 ijsberen; nu de jacht wordt gecontroleerd zijn het er 25.000 (Lit. 5).

Mevrouw Kreider zegt dat het zeeijsgebied “nooit eerder zo klein is geweest als in 2007” maar ze zegt er niet bij dat de meetgegevens niet verder dan 29 jaar terug gaan.

Ze zegt ook niet dat de NoordWest-passage, een indicator voor de hoeveelheid zeeijs ook bevaarbaar was in 1945 en dat Amundsen er in 1903 met een zeilschip doorheen ging.

9. Koraalriffen verbleken

Gore zegt dat koraalriffen “verbleken” als gevolg van “global warming.”

Dat is niet zo (Lit. 6).

In 1998 vond er enige verbleking plaats, maar deze werd veroorzaakt door een uitzonderlijke ‘El Nino Southern Oscillation’ in dat jaar. Twee vergelijkbaar hevige El Ninos in de afgelopen 250 jaar hebben ook gezorgd voor omvangrijke verbleking, maar “global warming” had er dus niets mee te maken.

Mevrouw Kreider zegt: “Het IPCC en andere wetenschappelijke instellingen hebben toenames van de temperatuur van de oceaan in verband gebracht met het bleken van koraalriffen.” Dat is zo, maar de verbleking van 1998 was dus geen resultaat van “global warming” maar van een zeldzame, maar niet unieke hevige El Nino Southern Oscillation.

10. Is 100 ppmv of CO2 genoeg om een 1,5 km ijs te laten smelten?

Gore meent blijkbaar dat het verschil van 100 PPMV CO2 (Parts per million, deeltjes per miljoen) tussen de atmosfeer van de warme periode tussen de ijstijden en die van de koude ijstijden zelf neerkomt op het verschil tussen “een mooie dag en een mijl ijs boven je hoofd”.

Dat is niet zo.

Gore overdrijft het effect van CO2 op de temperatuur met ten minste een factor 10.

Tussen de ijstijden en de perioden daartussen zijn temperatuursverschillen gevonden van 12 graden Celsius, maar de verschillen in CO2 concentraties bedroegen niet meer dan 100 PPMV. Gore sugereert vervolgens dat een verschil van 100PPMV een temperatuursverschil van 12 graden kan opleveren.

Volgens het IPCC betekent de toename van de CO2 concentratie van 180 tot 280 PPMV een toename van minder dan 1.2 graden Celsius en dat is inclusief het effect van feedbacks.

11 Orkaan Caterina – schuld van de mens?

Gore zegt dat de orkaan Caterina, de enige die ooit de kust van Brazilië bereikte veroorzaakt werd door “global warming.”

Dat is niet zo.

In de zomer van 2004 was de oppervlaktetemperatuur van de zee bij Brazilië lager dan normaal, niet hoger (zoals men voor het ontstaan van orkanen noodzakelijk acht). De luchttemperatuur was de laagste in 25 jaar. De lucht was zo veel kouder dan het zeewater dat er een warmtestroom op gang kwam van de zee naar de lucht die vergelijkbaar was met de normale ontstaansgeschiedenis van orkanen in warme zeeën. Kou, niet warmte dreef deze orkaan.

12 Recordaantal Japanse taifoens

Gore zegt dat Japan in 2004 werd getroffen door een recordaantal taifoens.

Dat is niet zo.

Het aantal taifoens evenals dat van tropische cyclonen is in de afgelopen halve eeuw afgenomen, de trend is omlaag. Hetzelfde geldt voor de regen uit cyclonen. De hoeveelheid regen die de moesson brengt laat geen opvallende trend zien.

13. Orkanen worden krachtiger

Gore zegt dat wetenschappers hebben gewaarschuwd dat orkanen krachtiger zullen worden als gevolg van “global warming.”
Dat zullen ze niet doen (Lit. 7).
In de afgelopen 60 jaar is de hevigheid van orkanen niet veranderd, ook al verzesvoudigde ondertussen het gebruik van fossiele brandstoffen. Onderzoek door Dr. Kerry Emanuel, aangehaald door mevrouw Kreider, is in diskrediet gekomen door recente bevindingen dat bepaalde wind-effecten een versterking van orkanen weer tegengaan, en uiteraard door de simpele waarneming dat orkanen niet krachtiger zijn geworden gedurende de afgelopen 60 jaar van “global warming.”

14. Verliezen verzekeringen nemen toe door frequentie grote stormen

Gore zegt dat verzekeringsmaatschappijen geconfronteerd worden met toenemende verliezen als gevolg van zware stormen en andere vormen van extreem weer, uiteraard als gevolg van “global warming.”

Dat is niet zo.

De verzekerde schade, als een percentage van de bevolking in orkaangevoelige kuststreken was in 2005 nog lager dan in 1925.In 2006, een heel kalm orkaanseizoen, rapporteerde Lloyds of London de grootste winst ooit: £3.6 miljard (Lit. 8).

15. Mumbai stroomt over

Gore zegt dat in Mumbai, het voormalige Bombay, vaker overstromingen optreden als gevolg van “global warming.”
Dat is niet zo. De cijfers over de neerslag in Mumbai van de twee grote weerstations aldaar laten geen opwaartse trend zien over de afgelopen 48 jaar.

16. Ernstige tornado’s worden frequenter

Gore zegt dat de VS in 2004 werd getroffen door een record aantal tornado’s.

Er werden inderdaad meer tornado’s gerapporteerd maar dat was omdat de detectiesystemen beter zijn dan vroeger. Het aantal ernstige tornado’s is al meer dan 50 jaar aan het dalen.

17. De zon verhit de Arctische oceaan

Gore zegt dat door het smelten van ijs de zon de oceaan zal opwarmen en hij laat een afbeelding zien waarin de zon de zee direct verwarmt.

Dat is niet het geval.

De oceaan straalt warmte-energie uit op het ogenblik dat zonlicht
wordt geabsorbeerd en zou bevriezen als er geen atmosfeer was. Het is de atmosfeer die de zee opwarmt, niet de zon.(Lit. 9). Ook verwart Gore’s afbeelding de tropopause met de ionosfeer, en hij maakt een aantal andere fouten die duidelijk maken dat hij de elementaire fysica van energieoverdracht met straling niet beheerst.

18 Poolgebied warmt supersnel op

Gore zegt dat het Noordpoolgebied sneller is opgewarmd dan de rest van de planeet.
Dat is niet zo.
Het is in het algemeen waar dat gedurende periodes van opwarming (natuurlijk of door mensen veroorzaakt) de Poolzee sneller warm zal worden dan andere regio’s, maar Gore vermeldt niet dat het Noordpoolgebied in de afgelopen 60 jaar juist is afgekoeld en nu een graad Celsius kouder is dan in de jaren 40. In 2001 viel er op het Noordelijk Halfrond een recordhoeveelheid sneeuw.

In het voorjaar van 2007 zaten er verscheidene schepen vast in het poolijs, alhoewel de kranten daar nauwelijks aandacht aan besteedden. De kranten berichtten wel dat de NoordWest Passage in 2007 ijsvrij was en meldden dat dat voor de eerste keer was sinds de registratie was begonnen. Maar deze registratie per satelliet bestaat pas 29 jaar. De NoordWest Passage was ook in in 1945 al open en in 1903 was de grote Noorse ontdekkingsreiziger Amundsen er door heen gegaan met zijn zeilschip.

19. De Groenlandse ijskap is instabiel

Gore zegt dat de Groenlandse ijskap instabiel wordt als gevolg van “global warming”.

Dat is niet zo (Lit. 10).

De ijskap van Groenland groeit bijna 5 cm per jaar. Hij ‘overleefde’ iedere warme periode tussen de ijstijden – en die waren elk 5 graden warmer dan nu. Hij overleefde atmosferische CO2-concentraties van wel 1000 PPMV (vergeleken met de huidige bijna 400 PPMV). De laatste keer dat-ie smolt was 850,000 jaar geleden toen de mensheid nog niet bestond en dus niet verantwoordelijk kon worden gehouden voor het smelten.

Er is een nauwe correlatie tussen de variaties in zonneactiviteit en ‘abnormale’ temperatuurswisselingen op Groenland, maar geen correlatie tussen de concentraties CO2 en die temperatuurswisselingen.
Het IPCC (2001) zegt dat het gedurende verscheidene duizenden jaren 5.5 graden warmer moet zijn dan nu alvorens de ijskap van Groenland voor de helft gesmolten zal zijn.

20. Er komt een tekort aan smeltwater uit de Himalaya

Gore zegt dat 40% van de wereldbevolking voor zijn watervoorziening afhankelijk is van smeltwater van de gletsjers in de Himalaya, maar dat zou door “global warming” nu gevaar lopen.

Dat is niet zo.

Dit water bestaat nagenoeg geheel uit smeltwater van sneeuw, niet van gletsjerijs en in de afgelopen 40 jaar is er geen afname geconstateerd in de hoeveelheid smeltwater van sneeuw in Eurasia.

21. De gletsjers in Peru verdwijnen

Gore zegt dat een gletsjer in Peru nu veel kleiner is dan in de jaren veertig, suggererend dat dit komt door “global warming”.

Dat is niet zo. De zeer hoge pieken uitgezonderd is de ‘normale’ staat van het Andesgebergte in de laatste 10.000 jaar ijsvrij geweest.

22. Wereldwijd verdwijnen de berg-gletsjers

Gore zegt: “Het ijs vertelt een verhaal, wereldwijd”. Hij laat verscheidene voor en na plaatjes zien van verdwijnende gletsjers.
Het smelten van de gletsjers begon evenwel rond 1820, ver voordat de mens enige invloed had kunnen uitoefenen en dat is sindsdien in hetzelfde tempo doorgegaan, zonder enig teken van versnelling sinds de mens extra CO2 aan de atmosfeer begon toe te voegen.
In drie van de vier laatste ijstijden was er in totaal minder ijs op aarde dan nu en dat had dus niets met “global warming” van doen.

23. De Zuidelijke Sahara droogt uit

Gore zegt dat er zich verschrikkelijke drama’s afspelen in de zuidelijke Sahara als gevolg van uitdroging waarvoor hij de schuld geeft aan “global warming”.

Maar er is geen door “global warming” veroorzaakte droogte. In 2007 viel er een recordhoeveelheid regen op de zuidelijke Sahara. In de afgelopen 25 jaar is de Sahara 300,000 vierkante kilometer kleiner geworden als gevolg van toegenomen neerslag. Volgens sommige wetenschappers zal “global warming” door de toegenomen hoeveelheid waterdamp in de lucht juist een bijdrage leveren aan het verminderen van droogtes.

Voor 1200 AD waren er frequente, langdurige en hevige droogtes in de Great Plains (VS), maar sinds 1200 AD is er meer regen gevallen. In de VS is sinds 1950 meer regen gevallen dan in het eerste deel van de 20e eeuw, zoals gedocumenteerd in John Steinbeck’s ‘Druiven der gramschap’.

De neerslag in Zuid Afrika was stabieler in de tweede dan in de eerste helft van de 20e eeuw toen er sprake was van menselijke invloed op het klimaat.

24. De ijskap van West-Antarctica is instabiel

Gore zegt dat er verontrustende veranderingen zijn waargenomen onder de West-Antarctische ijskap, en impliceert dat deze zijn veroorzaakt door “global warming.”

Niettemin heeft het grootste deel van de ‘recessie’ van deze ijskap zich in de afgelopen 10.000 jaar voltrokken zonder dat er sprake was van zeespiegel of temperatuurswijzigingen.

In het grootste deel van Antarctica is het ijs feitelijk aan het groeien. De gemiddelde Antarctische temperatuur is in de afgelopen halve eeuw gedaald. In sommige Antarctische valleien is zelfs schade geconstateerd aan het milieu als gevolg van een temperatuursdaling van 2 graden.

In het najaar van 2007 bereikte het Antarctische zeeijs een record omvang (Lit. 11).

25. Het ijs van het Antarctische schiereiland brokkelt af

Gore zegt dat zes ijsbrokken, elk “groter dan Rhode Island” zijn afgebroken en verdwenen van het Antarctische schiereiland (een soort slurfvormig aanhangsel in de zuidelijke Atlantische oceaan), en dat zou weer het gevolg zijn van “global warming”.

Dat is echter onwaarschijnlijk.

Gore legt niet uit dat het afbreken van deze brokken ijs eerder heeft plaats gevonden, zoals studies van de zeebodem hebben aangetoond. Het Antarctische schiereiland heeft overigens een omvang van ongeveer 2% van het gehele Antarctische continent, en op het grootste deel daarvan groeit het ijs. Alle recente gesmolten stukken opgeteld zouden een oppervlak bedekken van het vijfenvijftigste deel van de staat Texas.

26. De Larsen B ijsschots brak af door ‘global warming’

Gore stelt dat de zogeheten Larsen B ijsschots in 35 dagen compleet verdween. Maar in de afgelopen 10.000 jaar zijn dergelijke ijsbrokken vaak losgekomen. Het ijsgebied was op z’n grootst gedurende het einde van de 15e eeuw, tijdens de Kleinre IJstijd. Wetenschappelijk is het overigens volstrekt taboe om dergelijke incidenten toe te schrijven aan “global warming”.

27. Muskieten op steeds grotere hoogte actief

Gore zegt dat muskieten als gevolg van “global warming” op steeds grotere hoogte voorkomen.

Dat is niet zo (Lit. 12).

De meest recente uitbraken van malaria vonden plaats op lagere niveaus dan van een eeuw en meer terug.

Gore zegt dat de stad Nairobi 1000m boven de zeespiegel is gebouwd omdat daar geen muskieten voorkwamen.
Dat was niet zo.
In de tijd voor door mensen veroorzaakte opwarming een rol speelde waren er al 10 uitbraken van malaria, en één daarvan bereikte zelfs de plaats Eldoret, bijna 3000 m boven zeeniveau.

Malaria is geen tropische ziekte, 15 graden is voldoende voor de muggen om zich voort te planten. De grootste malaria uitbraak van de moderne tijd vond plaats in de jaren 1920-1930 in Siberië, infecteerde 13 miljoen mensen, waarvan er 600,000 stierven, waarvan er 30,000 uit Arkhangelsk kwamen, dat binnen de Poolcirkel ligt.

Er is geen reden om te denken dat malaria toe zal nemen, zelfs als de temperatuur blijft stijgen.

28. Tropische ziektes verspreiden zich door ‘global warming’

Gore zegt dat niet alleen malaria, maar ook dengue, de ziekte van Lyme, het West Nilel virus, het Arena virus, de vogelgriep, het Ebola virus, E. Coli 0157:H7, het Hanta virus, legionella, leptospirosis, multi-resistente TB, het Nipah virus, SARS en de cholera verspreid zullen worden door “global warming”.

Dat is niet het geval.

Alleen de eerste vier genoemde ziektes worden overgrbracht door insecten, maar geen ervan is ‘tropisch’. Van de andere ziektes die Gore ofwel in zijn film ofwel in het begeleidende boek noemt wordt er geen een verspreid door warmer weer, maar wel door ratten, kippen, primaten, varkens gebrekkige hygiëne, slecht onderhouden airconditioning, of koud weer.

29. Het West Nile virus verspreidt zich in de VS dankzij ‘global warming’

Gore zegt dat het West Nile virus zich in slechts twee jaar over de VS heeft verspreid, blijkbaar als gevolg van “global warming.”

Dat is niet zo.

Het klimaat in de VS kent zowel enkele van de werelds heetste woestijnen als de koudste toendra’s. Het West Nile virus doet het in ieder klimaaat goed. Opwarming van het klimaat heeft geen invloed op de verspreiding van het virus.

30. Kooldioxide is vervuiling

Gore beschrijft kooldioxide als de ‘vervuiling van global warming”.

Dat is onterecht.

CO2 is voedsel voor planten en bomen. Experimenten hebben aangetoond dat zelfs bij concentraties die 30 maal zo hoog zijn als nu de meest kwetsbare planten het nog prima doen. Goed beheerde wouden, zoals die in de VS, groeien extra goed vanwege de extra CO2 in de atmosfeer.

Op een geologiosche tijdschaal bekeken zijn de concentraties CO2 op het ogenblik laag. Een half miljard jaar geleden was de concentratie 18 maal zo hoog: 7000PPMV.

31. De Europese hittegolf van 2003 doodde 35.000 mensen

Gore zegt: “Enkele jaren terug stierven er in Europa tijdens een hittegolf 35.000 mensen”.
Hoewel sommige wetenschappers het met Gore eens zijn, is de wetenschappelijke consensus toch dat dergelijke extreme weerssituaties als de hittegolf van 2003 regelmatig voorkomen. Ook de andere kant op: extreem koude situaties komen ook regelmatig voor; El Niño en vulkaanuitbarstingen lijken veel belangrijker dan de opwarmingstrend. En waar is het bewijs dat regionale koude of hittegolven aan het toe of afnemen zijn?

In het algemeen geldt: warmer is beter dan kouder, hetgeen verklaart waarom het grootste aantal soorten in de Tropen voorkomt en het kleinste aantal in de poolstreken
Een koude periode die op de Europese hittegolf volgde doodde alleen al in het Verenigd Koninkrijk 20.000 mensen. Hoewel het IPCC claimt dat er jaarlijks wereldwijd 150,000 mensen door “global warming” dood gaan kan het alleen maar tot dit aantal komen door geen rekening te houden met het aantal mensen dat NIET gedood wordt omdat er minder koudegolven zijn.
Alleen in de VS al is berekend dat er als gevolg van het minder voorkomen van koudegolven jaarlijks at 174,000 minder mensen sterven.

32. De Bonte Vliegenvanger kan z’n jongen niet meer voeden

Gore zegt: “De dag waarop de meeste trekvogels, zoals de Bonte Vliegenvanger, arriveerden was 25 jaar geleden 25 april. De eieren kwamen uit op 3 juni, net op het moment dat er ook rupsen waren. Het plan van de natuur. Maar 20 jaar van opwarming later zijn de rupsen er twee weken eerder. De vogels probeerden daar rekening mee te houden, maar dat lukte niet. Nu zitten ze in moeilijkheden”.

Toch is die aanpassing niet zo moeilijk voor de Bonte Vliegenvanger, hij hoeft maar enkele tientallen kilometers door te vliegen richting het noorden om rupsen te vinden die wel bij zijn schema passen. Maar wat Gore niet zegt is dat wat slecht is voor de Bonte Vliegenvanger weer goed is voor de rupsen en de vlinders die ze worden.

33. Gore’s bedrieglijke beelden

In het boek dat Gore’s film begeleidt staat bij het verhaal over de Bonte Vliegenvanger een foto van een vogel die haar hongerige kuikens voedt. Het betreft hier echter geen Bonte Vliegenvanger, maar een Zwarte Stern en de vogel heeft geen rups in haar bek, maar een visje.

Gore misbruikt ook spectaculaire beelden van een gletsjer die blijkbaar grote stukken ijs in zee stort – een fragment dat vaak op televisie wordt getoond in reportages over “global warming.” Van de betrokken gletsjer is echter beklemd dat deze groeit – en sneller dan vroeger. Hij ligt in Zuid Argentinie waar zijn “snuit” het Argentino Meer doorkruist, en uiteindelijk afdamt. Achter de dam vormt zich een stuwmeer, en van tijd tot tijd breekt de dam op spectaculaire wijze. De beelden daarvan zijn in Gore’s film gebruikt. Vroeger brak de dam iedere 8 jaar, maar tegenwoordig iedere 5 jaar – als gevolg van de regionale afkoeling van de Zuidelijke Atlantische Oceaan.

34. De kering in de Thames gaat vaker dicht

Gore zegt dat door de stijgende zeespiegel de Thames Barrier (kering) vaker gesloten moet worden, dan in de tijd dat deze gebouwd werd.

Dat is niet zo.

De Thames Barrier wordt inderdaad vaker gesloten, maar niet vanwege iets dat met “global warming” of een stijgende zeespiegel te maken heeft. De reden is een beleidswijziging die voorschrijft dat de barrier gesloten moet worden bij uitzonderlijk laag water, zodat er meer water in het Thames bassin achter blijft.

Niettemin gebruikte recent zelfs een lid van de Britse oppositie dit argument alsof het sluiten van de Thames Barrier een zaak van grote zorg zou zijn.

35 “….geen feit dat door iemand betwist wordt”

Gore zegt dat zijn voorspelling dat in 2050 de atmosferische concentratie van CO2 tot meer dan 600 PPMV (deeltjes per miljoen per volume) zal zijn gestegen, “op geen enkele wijze controversieel is of door iemand betwist wordt”.

Maar geen enkele van de zes prognoses van het CO2-gehalte tot 2050 die het IPCC presenteert werkt met dit cijfer van 600 PPMV.

Conclusie: serieuze wetenschappelijke fouten

Zoveel als 35 serieuze wetenschappelijke fouten of overdrijvingen, die allemaal wijzen op het verzinnen van een gevaar of het overdrijven ervan, geven de maker van de film of degenen die hem geadviseerd hebben niet veel krediet. De film An Inconvenient Truth is ongeschikt om aan kinderen te laten zien en levert geen basis voor beleidsbeslssingen.

Scholen die de film hebben vertoond wordt gevraagd de fouten die in dit memorandum staan opgesomd onder de aandacht van de kinderen te brengen.

Over de auteur

De auteur van dit overzicht van de fouten in An Inconvenient Truth is de Engelsman Christopher Walter, Third Viscount Monckton of Brenchley. Voordat Christopher Mockton (1952) zich in het klimaatdebat stortte was hij journalist, adviseur van Margaret Thatcher en internationaal zakenconsulent. Uit dat laatste beroep heeft hij zich om gezondheidsredenen teruggetrokken.Hij vergaarde enige faam met zijn zogeheten Eternity puzzle (zeer moeilijk en met een hoofdprijs van een miljoen), maar profileert zich de laatste jaren vooral in het klimaat debat.

In advertenties in de VS daagde hij Gore uit tot een debat (Gore wil niet) en hij organiseert op het ogenblik de distributie van de sceptische klimaatfilm ‘The Great Global Warming Swindle’ naar de Britse middelbare scholen.

Zie ook: Lord Christopher Monckton, een niet onomstreden tegenstander van de theorie van de opwarming van de aarde door de mens en maker van de onderstaande film “Apocalypse? No!”

Website

Wiki over

Bron: http://www.klimatosoof.nl/book/export/html/391

Advertenties

2 Reacties

  1. […] media hebben langdurig en stelselmatig tegengeluiden weggemoffeld. De rampenfilm van Al Gore bevat talloze fouten. In Engeland is dat in een proces voor de rechter aangetoond. De vertoning van die film op scholen […]

  2. Mooi dat het nu eens duidelijk is uitgezocht. Het was zo duidelijk dat veel niet klopte!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: