De (mythen van de) kruistochten

In geschriften van moslims worden de kruistochten meestal gelijkgesteld met jihad, maar die morele gelijkstelling is onjuist. De kruistochten betreffen een korte periode en een beperkt gebied (Palestina), de jihad daarentegen is universeel en van alle tijden. Hans Jansen (arabist)

De mythe dat de kruistochten imperialistische acties zonder enige aanleiding tegen de vreedzame, inheemse moslimbevolking waren, is niet correct. Zo is ook de karakterisering van de kruisvaarders als belust op oorlogsbuit, alleen uit op persoonlijk gewin, niet in overeenstemming met de werkelijkheid.

Wat ging er vooraf aan de kruistochten?
De kruistochten begonnen echter pas na vijf eeuwen van islamitische Jihad, waarbij  meer dan tweederde van wat voorheen de christelijke wereld was geweest, was veroverd, vernietigd of tot bekering gedwongen. Kort na de islamitische verovering van Jeruzalem, in 638, werden christelijke pelgrims aangevallen, afgeslacht en gekruisigd. Moslimbestuurders persten de pelgrims losgeld af en plunderden kerken. In de 8e eeuw verboden de moslimheersers alle kruissymbolen in Jeruzalem. Ze verhoogden ook de belasting (Jizya) voor christenen en verboden hen elk religieus onderwijs, zelfs aan hun eigen kinderen! In 772 beval de kalief Al- Mansur dat de handen van alle christenen en Joden in Jeruzalem gebrandmerkt moesten worden.

In 923 werd een nieuwe golf van het vernietiging van kerken in gang gezet door de moslimoverheersers. In 937 gingen de moslims op Palmzondag op rooftocht in Jeruzalem  waarbij de Kerk van het Heilige Graf en de Verrijzeniskerk werden geplunderd.

In 1004 ontketende de kalief Al-Hakim een gewelddadige golf van het verbranden en ver-woesten van kerken, beslaglegging op eigendommen van christenen en het meedogenloos afslachten van zowel christenen als Joden. In de volgende tien jaar werden 3000 kerken verwoest en enorme aantallen gelovigen werden tot bekering gedwongen of vermoord.

In 1009 beval Al-Hakim, dat de Heilige Grafkerk en de Verrijzeniskerk in Jeruzalem verwoest moesten worden.
Toen de Turkse dynastie van de Seltsjoeken in 1077 in Jeruzalem aan de macht kwam, ver-moordden ze meer dan 3000 mensen, onder wie veel christenen. Op dit punt gekomen, smeekte de christelijke keizer van het Byzantijnse Rijk, Alexis I, om hulp aan de westerse kerken.

Paus Urbanus II daagde de ridders van Europa uit tijdens het Concilie van Clermont in 1095: “De Turken en Arabieren hebben onze broeders in het oosten aangevallen. Ze hebben veel mensen gedood of gevangen genomen en hebben de kerken verwoest. Om deze reden roep ik…. alle mensen van welke rang of stand ook, infanteristen en ridders, arm en rijk, op om onmiddellijk hulp te bieden aan die christenen.” Nergens in de oproep tot de kruistochten werd gesproken over verovering dan wel bekering. Hij was hoofdzakelijk bedoeld om de islamitische indringers te verdrijven uit de landen die voorheen christelijk waren en om godsdienstvrijheid te herstellen in het Heilige Land.

Mythes en misvattingen

De mythe dat de kruistochten imperialistische acties zonder enige aanleiding tegen de vreedzame, inheemse moslimbevolking waren, is niet correct. Zo is ook de karakterisering van de kruisvaarders als belust op oorlogsbuit, alleen uit op persoonlijk gewin, niet in overeenstemming met de werkelijkheid. Zij die deelnamen aan de kruistochten zagen dat eerder als een daad van opoffering dan van eigen gewin. De kruistochten waren in werkelijkheid onbetaalbaar. Veel kruisvaarders moesten al hun bezittingen verkopen om aan geld te komen voor de lange reis naar het Heilige Land en ze wisten, dat de kans klein was dat ze levend terug zou-den keren. De meesten van hen die erin slaagden te overleven en terug te keren, kwamen niet met materiële zaken terug als bewijs van hun inspanningen.Zo is ook de moderne mythe dat de kruisvaarders de moslims met geweld  dwongen zich tot het christendom te bekeren, een door de politiek bedacht verzinsel. Als men de geschriften en verslagen van de kruisvaarders doorzoekt, zal men geen melding vinden van kruisvaarders die probeerden de Saracenen of Turken te bekeren. De kruisvaarders zagen zichzelf als pelgrims die probeerden christelijke gebieden te heroveren en te bevrijden van de wrede indringers.

De mythe van Saladin
Om Saladin voor te stellen als genadig en edelmoedig is een mythe. Toen Saladin de kruisvaarders gevangen nam bij Hattim op 4 juli 1187, beval hij een massa-executie van alle christenen: “Ze zouden onthoofd moeten worden in overeenstemming met soera 47:4: Als je ongelovigen tegenkomt op het slagveld, sla ze dan in de nek.” Saladins schrijver Imad deed verslag. “Bij hem waren een hele groep wetenschappers en Soefi’s en een aantal godvruchtige mannen en esthetici; allemaal smeekten ze om toestemming om een van hen te doden en ze trokken hun zwaarden en rolden hun mouwen op. Saladin zat met een opgewekt gezicht op zijn podium; de ongelovigen toonden diepe wanhoop.”

In 1148 beval de moslimcommandant Nu red-Din alle christenen in Aleppo te doden.
In 1268 toen Mamluk Sultan Baybars Antiochië veroverde, verzekerde hij zich ervan, dat alle mannen afgeslacht en de vrouwen als slaven verkocht werden, dat de kruisen in alle kerken aan stukken geslagen werden, alle Bijbels verscheurd en verbrand en de graven van christenen geschonden werden. Elke monnik, priester en diaken werd naar het altaar gesleept en de keel doorgesneden. De kerk van Sint Paulus en de Kathedraal van Sint Petrus werden verwoest.
Op 29 mei 1453 werd de toentertijd grootste stad ter wereld, Constantinopel, veroverd door de Jihadisten. De moslims “doodden iedereen die ze op straat tegenkwamen, mannen, vrouwen en kinderen zonder onderscheid te maken. Het bloed stroomde als een rivier in de steile straten van de hoogtes van Petra naar de gouden hoorn”. De moslimsoldaten drongen zelfs de Aya Sophia binnen en slachtten duizenden christenen af, die aan het bidden waren, in wat toen de grootste kerk ter wereld was.

Een duidelijk en aanwezig gevaar
Vanaf de eerste eeuw van de islam vielen moslimlegers Europa binnen. Spanje had 8 eeuwen lang te lijden onder islamitische bezetting. In de 14e  eeuw vielen Griekenland, Bulgarije, Servië, Macedonië, Albanië en Kroatië ten prooi aan de mosliminvasies.

In 1426 veroverden de Egyptische Mukluks Cyprus. In 1395 veroverden de moslims Nicopo-lis aan de Donau. In 1444 veroverden de moslimlegers Varna in Hongarije. In 1456 beleger-den de Turken Belgrado en ze probeerden zelfs Rome te veroveren, maar werden teruggeslagen. De moslims probeerden Wenen voor het eerst te veroveren in 1529. Pas op 11 september 1683 belegerden de moslimlegers de stad, maar ze werden neergeslagen door 30.000 Poolse cavaleristen onder leiding van de Poolse koning Jan Sobieski III.

Waren de kruistochten een mislukking?
De huidige bewering dat de kruistochten een mislukking waren, wordt niet gerechtvaardigd door de historische stukken. Door de tochten won Europa tijd. Voor het eerst na vijf eeuwen van aanvallen namen de kruisvaarders het initiatief waardoor de moslimindringers in de ver-dediging werden gedwongen. Door de tochten won Europa tijd – eigenlijk eeuwen.

Op een kritiek moment in de geschiedenis verenigden de tochten een verdeeld Europa en ze drongen de moslimindringers terug waardoor ze vrede en veiligheid brachten dat Europa al eeuwenlang niet meer gekend had. Als gevolg van de enorme opofferingen van de kruisvaarders ervoer Europa een geestelijke opwekking en Bijbelse reformatie waardoor een grote herleving van wetenschap, wetenschappelijk experimenteren, technologische vooruitgang en bewegingen die leidden tot grotere voorspoed en vrijheid dan men ooit in de geschiedenis gekend had, geïnspireerd werden.

Om een beeld te krijgen van hoe Europa vandaag de dag zou zijn geweest als de islam erin geslaagd was het te veroveren, kan men kijken naar de vroegere christelijke beschavingen van Egypte en wat nu Turkije wordt genoemd. De Kopten in Egypte maken nu slechts 10% van de totale Egyptische populatie uit en ze worden zwaar onderdrukt. Wat vandaag de dag Turkije wordt genoemd, was eens het levendige christelijke Byzantijnse rijk, de economische en militaire supermacht van zijn tijd. Vandaag de dag is de christelijke beschaving die daar meer dan duizend jaar gebloeid heeft, bijna verdwenen. De bevolking van de laatste christelijke stad in Azië, Smyrna, werd afgeslacht door het Turkse lege in 1922.

Een reactie op  de Jihad
De kruisvaarders reageerden op vijf eeuwen van onophoudelijke islamitische Jihad. Het Midden-Oosten was de geboorteplaats van de christelijke kerk. Het waren de christenen die door de Turkse dynastie van de Seltsjoeken werden onderdrukt. Veel van de steden in het Midden-Oosten verwelkomden de kruisvaarders als bevrijders. De kruisvaarders waren verre van de aanstichters, het waren de moslimlegers die de islam hadden verspreid van SaudiArabië, via het hele christelijke Noord-Afrika tot in Spanje en zelfs Frankrijk. De mos-limlegers plunderden en moordden zich een weg door een aantal van de grootste christelijke steden ter wereld, waaronder Alexandrië, Carthago, Antiochië en Constantinopel. Deze moslimindringers verwoestten alleen al in de eerste 100 jaar van de islam meer dan 3200 christelijke kerken.

Tegen alle verwachtingen in
Als we nadenken over de middeleeuwen is het onvermijdelijk dat we Europa zien in het licht van hoe het is geworden en niet hoe het was. Feit is dat de supermacht van de middeleeuwse wereld de islam was en niet het christendom. De kruistochten waren eigenlijk een hopeloze strijd met onmogelijk lange toevoerlinies en  een verlammende, inefficiënte logistiek. Het was vanaf het begin een David tegen een Goliath-onderneming. De kansen op succes voor de eerste kruistocht waren hoogst onwaarschijnlijk. Ze hadden geen leider, geen hiërarchie, geen toevoerlinie en geen gedetailleerde strategie. De eerste kruistocht bestond slechts uit duizenden toegewijde strijders die diep het gebied van de vijand introkken, duizenden kilometers van huis. Velen van hen verhongerden of stierven aan ziekten en verwondingen. Het was een ruige veldtocht, altijd op de rand van rampspoed. Toch hadden de kruisvaarders in 1098 Nicea en Antiochië bevrijd en in juli 1099 heroverden ze Jeruzalem.

Professor Madden, de auteur van De geïllustreerde geschiedenis van de kruistochten, merkte op: ‘Op een veilige afstand van vele eeuwen is het gemakkelijk om de wenkbrauwen te fron-sen over de kruistochten. Tenslotte is religie niet iets om oorlogen over uit te vechten. Maar we zouden in gedachten moeten houden dat onze middeleeuwse voorouders net zo zouden walgen van onze oneindig meer verwoestende oorlogen die worden uitgevochten in naam van politieke ideologieën… Of we de kruisvaarders nu bewonderen of niet, het is een feit dat de wereld zoals we die we vandaag zien, niet zou hebben bestaan zonder hun inspanningen. Het aloude geloof van het christendom, met zijn respect voor vrouwen en antipathie tegen slavernij, overleefde niet alleen, maar floreerde. Zonder de kruistochten zou het weleens net als het Zoroastrianisme, een van de andere rivalen van de islam, kunnen zijn uitgestorven. Maar zonder de kruistochten zou Europa waarschijnlijk in handen van de islam zijn gevallen en zouden de VS en Zuid-Afrika nooit hebben bestaan.’

Logistiek en economie
Zoals het Christian History Institute al naar voren heeft gebracht, verraadt de typering van een kruisvaarder als iemand die het slechts deed voor het plunderen en de buit, een gebrek aan kennis van zowel aardrijkskunde als geschiedenis. Het merendeel van de kruisvaarders was verarmd en financieel geruïneerd door de kruistochten. Kruisvaarders verlieten hun huis en familie om 3000 km door verraderlijk en onherbergzaam terrein te reizen – en de kortste kruistocht duurde 4 jaar. Als we in ogenschouw nemen, dat slechts 10% van de kruisvaarders paarden had en dat 90% voetvolk was, is het qua logistiek duidelijk dat de kruisvaarders on-mogelijk genoeg buit mee terug hadden kunnen nemen om hun verlies aan inkomsten en de hoge kosten van deze lange kruistochten te compenseren. Veel kruisvaarders verloren hun huizen en boerderijen om hun deelname aan de kruistochten te financieren.

Er is meer in het leven dan geld
Misschien kunnen zelfzuchtige, materialistische agnosten in de 21e eeuw niet begrijpen, dat sommige mensen gemotiveerd kunnen worden door iets anders dan  zelfverrijking, maar feit is dat veel mensen opofferingen doen voor hun religieuze overtuigingen en om anderen te helpen. In het geval van de kruisvaarders maakt de geschiedenis ons duidelijk dat de motivatie die tienduizenden vrijwilligers leidde om het Heilige Land terug te winnen, een gevoel van christelijke plicht was om hun medechristenen in het Oosten te helpen, wier land was binnengevallen en wier kerken waren ontheiligd door moslimlegers en een verlangen om toegang tot het Heilige Land veilig te stellen voor pelgrims.

Er was ook een verlangen om te vechten voor de eer van hun Heer Jezus Christus, Wiens kerken verwoest en Wiens goddelijkheid ontkend werd door de mohammedaanse aanvallers. Met andere woorden, voor de kruisvaarders was dit een verdedigingsoorlog om christelijke gebieden te heroveren op de moslimindringers. We delen misschien hun overtuigingen niet of staan niet achter hun methoden, maar we zouden hun daden moeten evalueren in het licht van de realiteit van de 11e en 12e eeuw en niet anachronistisch onze normen en politiek op hen projecteren.

Jihad vs. het evangelie
Het woord “kruistocht” komt niet voor in de Bijbel en is ook geen opdracht in het christendom. Jihad is echter wel de zesde pijler van de islam en de op een na grootste opdracht van Mohammed. Het wordt niet alleen aanbevolen, maar bevolen in de koran. Vele eeuwen gele-den kwam er een einde aan de kruistochten, de islamitische Jihad gaat vandaag de dag echter gewoon door. Miljoenen christenen zijn door de eeuwen heen afgeslacht door islamitische strijders – zoals de 1,5 miljoen Armeniërs die in Turkije zijn vermoord in 1915. Christenen worden nog steeds afgemaakt door de islamitische strijders in Indonesië, de Filippijnen, Soedan en Nigeria. Daarom, voordat Christenen zich uitsloven om zich te verontschuldigen voor de kruistochten waaraan meer dan 700 jaar geleden een einde kwam, zou het verstandig zijn om eerst uit betrouwbare bronnen te bestuderen waar de kruistochten om gingen en de islamitische leer en het verloop van de Jihad in de laatste 14 eeuwen te bestuderen . Zij die geen weet hebben van hun verleden, hebben geen toekomst.

Dr. Peter Hammond
Dr. Hammond was een pionierzendeling onder moslims in Soedan. Hij is de schrijver van “Slavery, Terrorism and Islam – The Historical Roots and Contemporary Threat” (Slavernij, Terrorisme en Islam – de historische wortels en de huidige dreiging).

Bron

Lees ook:

De Waarheid over de Kruistochten en de Islamitische Jihad

en:

5 Reacties

 1. Hierbij reageer ik op het programma eenvandaag . Kinderen van af 1 jaar die nog niet brabbelen etc, kunnen onderworpen worden worden aan een autisme test. Het is de week van autisme. Iemand uit Belgie vond het overdreven. In Belgie zijn twee maal zo weinig kinderen met autisme als in Nederland. In Amerika en Engeland schijnen ook veel autistische kinderen te zijn. Het lijkt wel een mode ziekte net zoals ADHD.
  Wat vinden jullie hiervan.
  met vriendelijke groet

 2. “Wij, leden van het Christen-Democratisch Appel, staan pal voor onze grondrechten.
  Daarom spreken wij ons uit tegen een regeringssamenwerking, enz. enz . Zo was de aanhef van de petitie van een aantal CDA leden,…,, (petitie groep CDA’ers)

  Maar laten wij eens een kijkje nemen in de CDA gelederen :

  Turkse infiltratie in het CDA: Turkse CDA-kandidaat C. Coruz was circa 13 jaar lang bestuurslid was van de fascistische organisatie S.O.T.A. die zelfs Hitler-aanhangers uitnodigde: de Grijze Wolven, Turkse bewonderaars van Hitler. Een bestuurslid van de S.O.T.A. met nog meer Turken drong door in de TK-fractie van het CDA. Veel turken die zelfs anti- Christelijk zijn, zijn nu invloedrijke personen geworden binnen CDA. Nihat Ulusoy uit Schiedam, Ahmet Taskan van CDA Utrecht, Alaattin Erdal, deelraadslid van Charlois in Rotterdam: Deze Turkse CDA leden zijn anti-Westers en pro-islamitisch. Islamitische Stichting Nederland (ISN), die het merendeel van de Turkse moskeeën in ons land beheert, Diyanet die namens Turkse overheid moskeen bouwt, Islamitische organisaties die de rechten van de Christenen in Turkije ontkennen zijn nu representatief binnen CDA. Schokkend dat de petitie organisatoren opgestoken zijn door dit soort gevaarlijke elementen die onder leiding van de externe mogendheden opereren. Toenemende invloed van islamieten in CDA is nu voelbaar. Na PVDA en D66 is nu CDA aan de beurt: N. Albayrak van PVDA, rechterhand van J. Cohen en Cohen wilt geen immigratiestop voor de kansloze miljoenen Moslims, Fatma Koser Kaya aan de top van D66 en Petchold is hard tegen de immigratiestop… Turkije wilt alleen de grenzen van Europa oversteken, verder niks!. Het gaat om een politieke doel! Voor de Turken is EU lidmaatschappij alleen een middel voor de heilige massa immigratie naar zwakke Europa en dit is niet anders dan, toen ze aan de grenzen van het grote Byzantijnse rijk (grootste Europese rijk van 1000 jaar geleden, vergelijkbaar met huidige EU) stonden. Ze moesten lang afwachten, terwijl hun immigratie net als nu gewoon doorging. Even later is het rijk verzwakt, in het oosten van klein Azië (huidige Armenië en Koerdistan) ontstonden aantal nomaden enclaves, Christelijke bevolking nam sterk af, toen de Turken grens bij de Van Meer konden oversteken, vielen niet alleen de Turken binnen, ook miljoenen Moslims van hele regio. Als gevolg, complete Islamitische volksverhuizing en verval van hele Christelijke beschaving tot de poorten van Wenen…Nu hetzelfde verhaal: Grote vijand van de Christenen organiseert hier zijn infiltranten en onderdrukt gelijktijdig de christenen van Turkije. Kijk om u heen, overal, in ieder moslimgestuurde land worden christelijke mensen verjaard, vermoord en getreiterd. Met name in het Midden-Oosten, in landen als Libanon, Turkije, Syrie en Egypte lijden christenen, worden zij vervolgd, geterroriseerd en verjaagd. Waar is onze petitie groep gebleven? Hoor jij iets over de brutale vervolging van de christenen?

  Je hoort nu niks van deze splintergroep over de executies van de Iranese vrouwen. Hoor jij iets van de CDA Turken over bv, schending van de mensenrechten: discriminatie etniciteit en religie van niet-moslims, christenen, joden, atheïsten, vrouwenonderdrukking, uithuwelijken van zeer jonge kinderen, polygamie – doodstraf op afvalligheid van het geloof, bloedwraak, het uitoefenen of gedogen van radicalisering, extremisme. CNV en FNV vrouwen hebben nog steeds hun heilige hoofddoek brigades, terwijl miljoenen vrouwen dit vlagje willen weggooien voor hun vrijheid…Deze brigades zijn de vakbonden van Moslims geworden. Je hoort nu niks van deze brigades over de geweld tegen de Iranese vrouwen.

  Iraanse vrouwen tot dood veroordeeld door steniging zegt niks bij de Hoofddoek vakbonden!!!.

  Hoor jij wat van CNV vrouwen over de schending van de mensenrechten: discriminatie etniciteit en religie van niet-moslims, christenen, joden, atheïsten, vrouwenonderdrukking, uithuwelijken van zeer jonge kinderen, polygamie, doodstraf op afvalligheid van het geloof, bloedwraak…. Dit is echt vals: CDA is van begin af een belangrijke doelwit van Turkije geweest, vanuit Ankara wordt alles nauwkeurig bijgehouden, wie en welke mogelijke posities? Zelfs de gemeenten zijn het doelwit geworden.! De CDA, dankzij de infiltratie is of bijna van de pot gerukt of van God verlaten. De gevolgen van de infiltratie zijn rampzalig voor de Nederlandse bevolking. Dit splintergroep, product van jarenlange infiltratie binnen CDA heeft geen enkele achting voor de Nederlanders. Een christen-democratische partij heeft niets bij de infiltranten te zoeken, wel bij de Nederlandse burger. Een nieuwe onheilige alliantie met de huidige non-integrale Moslims is echter desastreus.

  Moslims wijzen de normen en waarden van Nederlandse cultuur af. Geen westerse namen, nooit naar een Christelijke kerk of synagoog, geen Nederlandse TV, vlag, volkslied, geen Nederlandse normen en waarden! Moslims hebben geen enkele binding met de Nederlandse cultuur en rechtsorde, die voor hen gewoon niet bestaan. Dat zijn hoogstens tijdelijke zaken, die zij moeten ondergaan in afwachting van de oorlog en uiteindelijke heerschappij. Sinds meer dan 40 jaar zijn er in Nederland circa 640 000 Moslims geboren en geen enkele kind heeft een westerse naam gekregen. Is dit wat die petitie organisatoren integratie of niet gepolariseerde samenleving noemen? De macht van een beweging wordt bepaald door het aantal aanhangers en hun wil om die macht te gebruiken. De islam zorgt door een hoog geboortecijfer voor een steeds groter aantal aanhangers en heeft de wil om daar gebruik van te maken. Inmiddels zullen de moslims verder zijn gestegen en wij verder gezakt. Het geboortecijfer in Europa daalt gestaag verder.
  Europa telt steeds meer moslims, die weinig ophebben met democratie en vrijheid, die daardoor steeds meer onder druk komt te staan. Tot dat moment proberen zij een gematigd en vredelievend imago te presenteren. Willekeurig gaan ze in allerlei partijen zitten. Intussen misbruiken zij ieder middel om hier een islamitische meerderheid te vormen door middel van : Beroep op de grondrechten m.b.t vrijheid van discriminatie, vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van onderwijs, vrijheid van vereniging. Deze principes en rechten erkennen zij niet voor anderen, maar worden voor henzelf met veel kabaal opgeëist. Zelfs een kind van 7 jaar zegt “”Marokko is mijn land””. Zij is hier geboren. Haar opa/oma wonen al 40 jaar hier, spreken geen woord Nederlands, haar moeder is hier geboren, spreekt redelijk Nederlands maar hoofdzakelijk Marokkaans en zit dik in de kleren, hoofddoek, haar zusje van 11 begint al Marokkaanse jurken te dragen. Als ze snoep komt bietsen vraagt ze of er varkensvlees inzit. Zij heeft het altijd over wat niet mag voor Allah. Deze familie voelt zich met Nederlandse uitkering en paspoort niet Nederlands(er). Turkije zal altijd een thuis haven zijn voor alle turken, ongeacht haar/zijn generatie. De betrokkenheid van Turkije naar zijn mensen toe waar dan ook ter wereld is de kracht wat Turkije heeft om zoveel volkeren te onderwerpen aan de islam…
  En nu over het zeer kwalijke en duivelse karakter van de islam hoor je die oude garde niet! Accepteert de islam de andere religies als volstrekt gelijkwaardig? Accepteert de islam een strenge scheiding tussen moskee en staat? Accepteert de islam het recht van een individu om het geloof vaarwel te zeggen? Is de islam een voorstander van democratie naar westers model? Je hoort niks over al die christenen die overal in de wereld vervolgd worden door moslims. Deze CDA leden willen de grondrechten o.a. vrijheid van godsdienst garanderen voor moslims in Nederland. Dus vrijheid garanderen voor een “godsdienst/politieke ideologie” die geen andere godsdienst naast zich duldt! Bovendien is het de islam die iedere niet-moslim op de wereld uitsluit. Zij moeten zich alsnog bekeren of anders gedood worden. Gemakshalve vergeten de ondertekenaars van het manifest dat de islam volledig in strijd is met de Universele verklaring voor de Rechten van de Mens, niet alleen met de grondrechten ven Nederland…De islam is wel degelijk een ideologie en religie die uiteindelijk onze vrijheden wil aantasten. De fanatieke aanhangers van deze religie misbruiken de hen gegeven vrijheid om uiteindelijk onvrijheden te verkondigen en in te voeren.
  De islam is een krijgslustige godsdienst die andere godsdiensten ‘te vuur en te zwaard’ bestrijdt. Nederlandse christenen die over pakweg 25 jaar nog in vrijheid hun geloof willen belijden, zouden dus juist voorstander moeten zijn van de immigratiestop uit islamitische landen.

  Christelijke “Prominenten” hebben het steeds over “grondrechten, bij elkaar houden, minderheden beschermen etc..”, Hoe kom jij aan zo’n islamitische minderheid die van den vreemden ontstaat, grotendeels via illegale immigratie, importbruiden van neef/nichtjes concentreert zich hoofdzakelijk op het feit dat misbruik wordt gemaakt van de mogelijkheden om naar Nederland te komen, vooral bij migratie uit landen als Turkije, Marokko en Somalië: Het gaat om het kunstmatig vergroten van de islamitische bevolking, voornamelijk Turken en Marokkanen die hier geïsoleerde machtsblokken gaan vormen die zich door huwelijksmigratie en hoge geboortecijfers snel uitbreiden en hele wijken en steden overheersen en daarna uit moet groeien tot een meerderheid, die met geweld of democratische middelen ons land moet onderwerpen aan de islamitische landen. Weer zeuren over polarisatie: Helaas is het juist de oude garde die de islam steunt en financiert. Deze ‘prominenten’ zijn uit een ver en grijs, oud, verleden. Niet van deze tijd. En ze willen de normen en waarden van toen, nu nog indoctrineren. Of te wel, dit soort politiek is niet meer van deze tijd. Tijden veranderen, ook politiek gezien!
  Oude garde met zijn utopie is de beste polariseerder. Naïeve kliek die gevaarlijke verwachtingen opwekt heeft geen gemeenschappelijke informatie. Moslims zijn per definitie polaire t.o.v. Europeanen en groei is altijd uit elkaar! Ze blijven polaire, dit is niet nieuw, niet veroorzaakt door een politieke partij, het is sinds 1400 jaar zo geweest. In Zwitserland is er geen anti-islamtische partij, maar toch zijn ze niet minder agressieverder dan hier. Daar bouwen ze ook hun apartheid. In Nederland 640 000 Moslim kinderen geboren en geen enkele heeft een Nederlandse naam gekregen? Splintergroep, pro islamitische Christenen, corrupte prominenten, denken juli dat deze Moslims vergrijzing probleem gaan oplossen? Stop met die demagogie. Moslims komen niet naar Nederland, omdat ze ons een-warm-hart-toedragen , nee aanpassen is er niet bij , maar wel het veroorzaken van maatschappelijke – en sociale onrust. Het probleem van die dwaze, loze mantra is dat er nooit geen echt, op vertrouwen gebaseerd “bijeen” is geweest. Ten diepste willen en mogen moslims (= onderworpen … enkel aan haatbaard nr 1 Mohammed ) niet assimileren, bijeenzijn met niet koosjere westerlingen.

  Als zij zo voor hun grondrechten staan, dan moet het hen toch pijn doen hoe de grondrechten voor verschillende groepen verschillend worden toegepast? We zien zelfcensuur door musea, journalisten, spotprenttekenaars op last van de zgn. gevoeligheden van moslims; we zien gescheiden gemeenteloketten voor man en vrouw t.b.v. moslims, nota bene in gebedshuizen; we zien hoe anders- en niet-gelovigen, vrouwen beschimpt door moslims; we zien (dreiging van) geweld tegen de rechtstaat en diezelfde grondrechten uit naam van de islam; Jezus mag worden beledigd, maar oh wee als je iets over Mohammed hebt te zeggen.
  Hier is sprake van een ondemocratische actie van een stel ongelooflijke naïevelingen, stuk voor stuk nog met een fopspeen in de mond en onvoorstelbaar dom. Het CDA openstellen voor Islamieten die grootste vijanden van de Christelijkheid zijn? De islam, dat is een politieke stroming die per definitie ondemocratisch is. Lees de koran er maar eens op na en lees en hoor de uitleg van de imams en ayatolla’s maar eens. De Islam streeft uitdrukkelijk naar een dictatuur. De koran roept op tot oorlog, tot het uitroeien van “ongelovigen”; heeft letterlijk een broertje dood Christenen, Boeddhisten, Hindoes, agnosten, atheïsten en vooral aan Joden.

  Het behouden van de fundamentele waarden van onze democratie is vele malen meer waard dan de Moslimlanden politiek of olie geld…Je moet juist staan voor de vrijheidsrechten van alle Nederlanders.

  Deze CDA leden zijn druk doende hun eigen belangen veilig te stellen dat is duidelijk. Als ze namelijk bezig zouden zijn met algemene landsbelangen dan hadden ze het beleid van hun partij ten aanzien van bijvoorbeeld door de externe mogendheden gesteunde massale moskeebouw, anti-Nederlandse islamscholen en kwaadaardige Islamitische hersenspoeling bij de jeugd wel veroordeeld. Deze groep moet zich schamen. Ze zeggen dat ze christen te zijn maar in werkelijkheid voor geld en macht te gaan is een veel groter kwaad. Het is de wereld op zijn kop en de islamisering in ons land heeft zeer ernstige vormen aangenomen waarvan helaas een heel groot gedeelte van de burgers op dit moment de schadelijke gevolgen niet overzien.

  Het inwilligen van onze volgende, concrete eisen:

  de Nederlandse nationaliteit moet gaan vervallen voor wie ook een andere nationaliteit heeft, en geen aparte wetten
  en regelingen meer voor bijstand, huursubsidie of kinderbijslag voor mensen zonder Nederlandse nationaliteit;

  minder regelgeving, en bij de ministeries moeten 400.000 adviseurs, commissieleden en bestuurders weg, waarvan alleen al 300.000 (!) bij het Ministerie van Onderwijs;

  geen TBS meer maar opsplitsing in enerzijds een nieuwe krankzinnigenwet voor mentaal gestoorden en anderzijds minimumstraffen voor bij voorbeeld geweldsdelicten;

  verbod op alle islamitische organisaties, omdat de islam als sekte een levensgevaarlijke bedreiging vormt voor andersgelovigen;

  terugdraaien van alle privatiseringen bij de openbare nutsvoorzieningen;

  alle vluchtelingen (ook reeds aanwezige) niet meer opvangen in Nederland maar uitsluitend in de regio van herkomst; cao’s moeten niet meer alleen gelden voor de laagste lonen maar voor alle salarissen, inclusief bonussen en directiesalarissen;

  geen doelgroepenbeleid of minimabeleid meer, omdat wetten of regelingen steeds voor iedereen gelden;
  herstel van onze burgerrechten zoals recht op inspraak en recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

  Waarom deze eisen? Probeert U zich maar eens ons land voor te stellen, als slechts een paar van deze eisen al vervuld worden.

 3. […] berichten Culemborg:Molukkers uit hele land klaar voor veldslagI.M. Theo van GoghDe (mythen van de) kruistochtenSeksueel misbruik in Abu Ghraib en zes andere gevangenissen.Amish naar Israël om Joden vergeving te […]

 4. Geschiedvervalsing van de eerst orde ..shame on you

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: