NWO

‘ We zijn dank verschuldigd aan de Washington Post, de New York Times , weekblad Time en andere publicaties, waarvan de directeuren onze vergaderingen hebben bijgewoond en hun beloften van discretie bijna veertig jaar hebben eerbiedigd. Het zou onmogelijk voor ons geweest zijn om ons plan voor de wereld te ontwikkelen als wij, tijdens die jaren, aan de heldere lichten van publiciteit waren onderworpen. Maar het werk is nu veel meer verfijnd en we zijn voorbereid op weg naar één regering voor de hele wereld. De supranationale soevereiniteit van een intellectuele elite en wereldbankiers is zeker te verkiezen boven de nationale zelfbeschikking die in afgelopen eeuwen werd uitgeoefend.’ (David rockefeller 1991)

More Quotes

Efeziërs 5:11 En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veleer, want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht.

noelitesmall2Een deel van de publicaties van Teapacks zullen te maken hebben met- of gerelateerd zijn aan de “The New World Order”.  De New World Order (NWO) is de wereldwijd verspreide theorie dat onze wereld bedreigd wordt door chaos en een aanstaande wereld-dictatuur. Er bestaan een groot aantal organisaties en religies die samenwerken deze Nieuwe Wereld Orde tot stand te brengen. Zij streven ernaar om uiteindelijk middels een select gezelschap zeggenschap te hebben over de hele wereld met één wereldregering, één wereldleger, één wereldreligie en één wereldmunteenheid.

Hierbij hoort een complete overheersing van de mensheid door moderne technieken, zoals geïmplanteerde RFID-chips, cameratoezicht en verscheidene maatregelen om de individuele vrijheden van de mens op een totalitaire manier te onderdrukken.

In de afgelopen dertig jaar zijn talrijke studies verschenen over deze groep die niet alleen het land regeert, maar ook de media, het leger, het onderwijs, de banken, de handel en de industrie beheersen.

===============================================

De macht achter de macht: Het European Council on Foreign Relations en twee illustere oprichters – deel 1 van 2

Bilderberg Ronde tafel (snardfarker.ning.com)Onze ‘democratie’ is gekocht en betaald. Achter de façade van democratie bevinden zich de informele groepen en organisaties die de wereldagenda in werkelijkheid bepalen. Of het nu het achterkamertje is van de minister president, de Koninklijke Haagse Golf & Country Club te Wassenaar, de besloten vergaderingen van de ongekozen Europese Raad van Ministers of de Bilderberggroep: dáár neemt men de werkelijke besluiten. Nog een laag dieper dan deze on- en dikwijls anti-democratische groeperingen – echte zeggenschap, laat staan macht van het volk vinden de elitaire leden ongewenst – bevinden zich de wereldgrootmeesters; de vertegenwoordigers van de corporaties, het Grote Geld en hun eigenaren, welke laatsten uiteindelijk de dienst uitmaken volgens het aloude dictum: “Wie betaalt, bepaalt.”

De wegbereiders voor onderwerping en kolonisatie door de wereldbezitters zijn vaak de zogenaamde ‘denktanks’ die al dan niet op bestelling de benodigde alibi’s verschaffen voor interventie. Daarnaast zijn er de diverse ‘liefdadigheidsinstellingen’. De laatsten financieren dikwijls groeperingen die een uit de pas lopend land destabiliseren en gereedmaken voor internationaal ingrijpen voor ‘vrede en democratie’ volgens het maçonnieke devies ‘ordo ab chao.’ Ook hebben zij carte blanche om mensen ++en goederen in te voeren. Het lijkt op de missionarissen in de koloniale tijd als (onvermoede) pioniers voor bezetting door een koloniaal heerser.

Het Europese Council on Foreign Relations is zo’n ‘denktank’ en machtige schaduwregering. Bij het grote publiek (nog) niet bekend is deze organisatie opgericht en gefinancierd door de momenteel wellicht belangrijkste representant van de bezitters van onze wereld, geassisteerd door een moderne Mata Hari uit…

Nederland, net als de oorspronkelijke…

Het Council on Foreign Relations, ontwerper van ‘global governance’ voor de World Order van de 21ste eeuw
Op 7 mei 2007 schrijft “The New York Sun”: “Miljardair plant een Europese versie van het Council on Foreign Relations.” De miljardair is George Soros, een ‘filantroop’, gericht op ‘vrede en democratie’ door het openbreken voor de wereldmeesters van onafhankelijke en zelfvoorzienende samenlevingen. Het ‘onafhankelijke’ European Council on Foreign Relations zal een onderzoeksinstituut zijn dat overeenkomt met het Council on Foreign Relations (CFR) in Amerika, schrijft de krant.i

Professor Carroll Quigley, tijdens zijn leven CFR-lid, mentor van Clinton en de officiële historicus van het CFR, definieert deze denktank in zijn boek “Tragedy and Hope” als volgt:

Het Council on Foreign Relations is de Amerikaanse tak van een genootschap die ontstaan is in Engeland … [en]… gelooft dat nationale grenzen uitgewist moeten worden en een wereldheerschappij gevestigd.” (volledige boektekst, klik hier).ii

Het CFR staat in de Verenigde Staten bekend als “de onzichtbare regering” of ook wel als de “Rockefeller Foreign Ministry.”

In 2008 start het CFR met een vijf-jaren programma met als doel het opzetten of vervolmaken van mondiale organisaties op diverse niveaus, gestoeld op de reeds na de tweede wereldoorlog opgerichte internationale instellingen. Op dit programma anticipeert professor Daniel W. Drezner in zijn toespraak op 26 februari 2007 voor het CFR onder de titel “De nieuwe Nieuwe Wereld Orde.”iii Sommige bestaande organisaties als VN, G8, NAVO, IMF, and AU worden gemoderniseerd. Einddoel is het faciliteren van ‘global governance.’* Met een mondiale regering kan er beter ingespeeld worden op de trans-nationale problematiek, met name het terrorisme. Het programma is genaamd “International Institutions and Global Governance: World Order in the 21st Century.”iv (voor de volledige PDF-tekst van het programma, klik hier).

Huidige en historische leden van de machtige binnenste circel van de CFR zijn onder andere George Soros, David en Jay Rockefeller (financiers CFR en Rothschild-gelieerd), de bankiers Paul Warburg en W. Averell Hariman (nauw gelieerd aan Rothschild en financiers van Hitler, zie o.m. anarchiel.com “Het verborgen gezicht van de Europese Unie”), bijna alle Amerikaanse presidenten, Henri Kissinger (verantwoordelijk voor de Vietnam-genocides), Alan Greenspan (verantwoordelijk voor de kredietcrisis) en Richard B. Cheney (medearchitect van en grootverdiener aan de Irak-oorlog).v Lidmaatschap is bij invitatie en op voorspraak vanuit het CFR zelf. Veelal hebben de aspirantleden elders reeds hun gedrag getoond in andere denktanks.

Het European Council on Foreign Relations: Europa’s wegbereider van Der Anschluß op ‘global governance’*
De Europese tegenhanger van het CFR (ECFR), is opgericht – gelijk de Bilderberggroep ten tijde van de Koude Oorlog (zie anarchiel.com “Het verborgen gezicht van de EU”) – ter verbetering van de “communicatie van Europa met Amerika” en om de mondiale samensmelting tot een wereldregering vanuit de Europese Unie te bewerkstelligen. Net als de Bilderberggroep door Rockefeller als founding member en financier destijds, wordt het ECFR medeopgezet en grotendeels gefinancierd vanuit de Verenigde Staten.

De corporate financiers zijn steeds gericht geweest op ultieme vrijhandel door het slechten van grenzen. Gedeclassificeerde overheidsdocumenten uit de vijftiger en zestiger jaren tonen dat Ford (eerder medefinancier van Hitlers beoogde corporatiemekka: “Der Europaïsche Wirtschaftgemeinschaft”vi) en Rockefeller via de CIA agressief hebben geprobeerd de vorming van een corporate Europese vrijhandelsstaat te bevorderen door Euro-federalisten te financieren, schrijft The Telegraph van 19 september 2000.vii De ‘vaders’ van de Europese beweging zijn door de sponsors behandeld als uitvoerend personeel, schrijft de krant. De in 1960 overleden Józef Retinger is misschien wel de belangrijkste sponsorde medegrondvester en leider van de Europese beweging. De als jezuïtische priester opgeleide Dr. Retinger benadert Prins Bernhard in 1954 als ideale lobby-kandidaat voor de medeoprichting van de Bilderberggroep waar hijzelf secretaris van wordt (daarna neemt de Leidse professor Victor Halberstadt dit over. In Leiden bevindt zich ook het secretariaat, aldus het Leids Dagblad van 15 mei 2009viii). Met de oprichting van het ECFR lijkt het alsof de corporate investeerders hun investering met interest terug willen.

Jean-Luc Dehaene die functies heeft bekleed als het minister presidentschap van België, lid was van het Europees Parlement en visepresident van de European Conventie zei over het ECFR:

Het is de nieuwe uitdaging voor de Europese Unie om een modiale speler te worden en alszodanig een actieve contribuant aan de ‘global governance.’ Om dat te bereiken moet de EU met één stem spreken. Het Europese Council on Foreign Relations kan bijdragen aan het formuleren van de Europese boodschap.ix

Het ECFR publiceert op 3 juni 2009 een artikel op haar site onder de titel “Obama’s New World Order”, dat uit de doeken doet dat de Noord-Amerikaans-Europese regio enkel onderdeel vormt van een groter geheel:

President Obama poogt niets minder dan de wereld orde te herscheppen. […] In Obama’s nieuwe wereld orde vormen transatlantische betrekkingen niet het fundament, maar slechts een van de ellipsen in het Venn-diagram.”

In “New World Order: the balance of soft power and the rise of herbivourous powers” gepubliceerd door het ECFR op 24 oktober 2007, zet Mark Leonard het beleid uiteen. Leonard schrijft dat verleiding het beste instrument is voor de invoer van een “Nieuwe Wereld Orde”, teneinde: “to get what you want.” Massamedia en public relations zijn daarin van oudsher het geëigende middel. Leonard maakte deel uit van de CER, een zeer invloedrijke globalistische denktank, het Foreign Policy Centre onder supervisie van Tony Blair en het transatlantische, door Rockefeller financieel ondersteundex German Marshall Fund. Thans is hij uitvoerend directeur van het ECFR.

De vijftig ‘founding members’ van het ECFR met zeven kantoren in Europese hoofdsteden, bestaan uit EU-parlementsleden, voormalige minister presidenten, leiders in de zakenwereld, media, mensenrechten, EU-ministers, bekende intellectuelen en opniemakers; een invloedrijke samenstelling die overeenkomt met die van de CFR. Inmiddels is het ECFR meer dan verdubbeld tot 122 leden. Voor Nederland nemen momenteel zes personen deel, onderwie Michiel van Hulten, voormalig EU-parlementslid en medewerker aan het verkiezingsprogramma van Tony Blair (1997) en Gijs de Vries, voormalig EU coördinator terrorismebestrijding.

Het lidmaatschap is enkel bij invitatie via introductie door een ander ECFR-lid en gesteund door minimaal twee referenties.xi Meestal is het gedrag en de denkwijze van toekomstige leden al bekend vanuit andere denktanks. Door dit ondemocratische ons-kent-ons systeem is het politiek correct- en globalistisch corporatief denken, gewaarborgd. Achter de schermen houdt het ECFR zich bezig met de Europese politiek en fungeert net als de CFR als een schaduwregering.

George Soros de verpersoonlijking van de mondiale corporate elite
De miljardair waarover The New York Sun in 2007 bericht als oprichter en financier van de Europese versie van het CFR, is, zoals gezegd, de in Boedapest geboren joodse immigrant György Schwartz, beter bekend als George Soros.xii Soros is behalve lid van het CFR, ook lid van de Trilaterale Commissie (2005) en Bilderbergbezoeker (o.m.1994). Thans wordt hij gezien als ‘s werelds grootste speculant en investeerder en staat momenteel (31-12-09) op nummer 29 van de Forbes lijst van ‘rijkste’ mensen ter wereld (hoewel namen als Saxe Coburg Gotha, Rothschild en Orange op deze lijst niet te vinden zijn).

In de oorlog, ruim voor zijn emigratie naar Amerika, werkt Soros voor de Judenrat die in veel gevallen, zoals in Hongarije, collaboreerden met de nazi’s om geloofsgenoten op te geven voor de slaven- of vernietigingskampen. Soros helpt welvarende joden identificeren en onteigenen.xiii Zijn vader, Tivadar Soros, beschrijft vanaf bladzijde 17 van zijn boek “Masquerade: dancing around death in Nazi-occupied Hungary”, hoe Soros de nazi’s, ondanks zijn verbod, niet tot eigen ongenoegen assisteert in het oppakken van medegelovigen voor de dodenkampen.

In de VS aangekomen zou Soros op eigen kracht zijn fortuin gemaakt hebben met speculeren en dit aan willen wenden voor het creëren van wat hij noemt, een (economische) ‘Open Society.’ Met zijn ‘liefdadigheidsorganisatie’ opererend onder de feelgood-name “Open Society Institute” (OSI), breekt hij gesloten – dat wil zeggen zelfvoorzienende en onafhankelijke samenlevingen – open onder de dekmantel van ‘democratisering’, voor de invoer van het internationale graai-corporatisme. Soros’ OSI financiert, mobiliseert, ondersteunt en traint groeperingen die een land destabiliseren en gereedmaken voor internationale interventie ten behoeve van ‘vrede en democratie.’xiv Nieuwe media als Twitter worden ingezet om het destabiliserende effect van bepaalde bewegingen te vergroten. Een klein voorbeeld is de ophemeling van het belang van Twitter bij het aan de kaak stellen van de vermeende ‘valse verkiezingsoverwinning’ van Irans president Ahmadenijad door OSI-medewerker Evgeny Morozov in de Washington Post van 17 juni 2009. Gezien de oprichter en financier is het European Council on Foreign Relations formeel onderdeel van de Open Society Foundation te Londen. Net als de OSI zegt het ECFR vrede en democratie na te steven in een open maatschappij en met name ook de expansie van dit ‘democratisch’ gedachtengoed.xv

Soros was een van de hoofdsponsors van Obama maar ook van Osama. Soros heeft een fortuin gemaakt in de wapenhandel met Osama bin Ladens broer Shafiq bin Laden. De Times van 8 mei 2003 bericht hoe Soros als partner in een Carlyle fonds, tezamen met president Bush op de ochtend waarop American Airline nummer 11 de WTC-noordtoren doorboort, een zakenontmoeting heeft met Shafiq en rechtstreeks verdient aan de gelijktijdig geënsceneerde tereurhoax waarbij 3000 onschuldige burgers worden geslachtofferd. De uiteindelijke winsten, nadat het WTC is opgeblazen en de ‘War on terror’ kan beginnen, zijn astronomisch.xvi
Soros speculeert op de mondiale financiële markten via zijn investeringscorporatie Quantum Funds NV. Om aan overheidstoezicht te ontkomen is Quantum Funds gevestigd in een witwas- en belastingparadijs dat in het verleden diverse malen door de OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) is genoemd als belastinghaven en ‘s werelds belangrijkste centrum voor het witwassen van illegale Zuid-Amerikaanse cocaïne- en andere drugsopbrengsten: Curaçao.
Het fonds vertegenwoordigt een aantal aandeelhouders waarvan de namen geheim zijn. Time Magazine van 4 mei 1987 noemt per ongeluk een storting in 1969 van de Rothschild familie als bijdrage in het oprichtingskapitaal.xvii Recentelijk op 30 november 2009 werden de namen van Rothschild en Soros door verschillende financiële nieuwsbronnen met elkaar in verband gebracht bij landaankopen en een investering in een corporatie voor telecommunicatie in Afrika.xviii

Op 16 september 1992 komt het fonds in het nieuws als het in staat blijkt het Britse Pond te ‘breken’. Dit ‘breken’ impliceert een gedwongen devaluering van de munt door de Britse regering op wat de geschiedenis is ingegaan als “zwarte woensdag.” Nog nooit is dit eerder vertoond. Het dure Pond komt zo meer in het gareel van de overige Europese valuta, een effect toegejuichd door de Euro-federalisten en beoogd door de financiële elite. De ogenschijnlijk ongehoord kloeke inzet van Soros’ gehele vermogen in een ‘short sell’ op de devaluering van het Pond, levert Soros meer dan 1 miljard dollar op.xix Boze tongen beschuldigen Soros van voorkennis. Op 21 december 2002 brengt de New York Times een bericht naar buiten dat Soros door Frankrijk schuldig is bevonden aan handel met voorkennis.xx

Quantum Funds is het publieke gezicht van een omvangrijk netwerk van private financiële belangen, beheerd door de leidende aristocratische en koninklijke families van Europa, aldus de aan Princeton afgestudeerde historicus en onderzoeksjournalist William Engdahl. In een artikel uit 1996 getiteld “Het geheime financiële netwerk achter ‘Wizzard’ George Soros”, beschrijft hij hoe Soros onmogelijk zijn immense vermogen op eigen kracht en zonder voorkennis bijeen kan hebben vergaard. Engdahl wijst op het feit dat Quantum-commissieleden tevens zitting hebben in de directies van diverse Rothschild banken en financiële instellingen. Zoals Richard Katz en Nils O. Taube die directiefuncties hebben bij de London N.M. Rothschild & Sons merchant bank, Rothschild Italia S.p.A. te Milaan en de investeringsgroep St. James Place Capital te Londen die voor de helft eigendom is van Lord Rothschild.

Engdahl stelt dat Soros zijn succes volledig heeft te danken aan het Rothschild bankencollectief en dat men prefereert deze connectie niet publiekelijk te maken. Zelf is Soros werkzaam geweest bij, aldus Engdahl, een representant van Rothschild, Arnhold & S. Bleichroeder Inc. Deze financiële dienstverlener behartigt nog steeds bepaalde belangen van Quantum. Edmond de Rothschild’s Zwitserse Banque Privee SA en de Rotschild bank AG te Zurich noemt Engdahl als Soros’ financiers.xxi Het gehele netwerk aan Rothschild instellingen en connecties is obscuur doordat veel instellingen fungeren als holdings onder allerlei namen. Zelf treedt de familie ook zelden in het nieuws. Voor een compleet diagram van de Rothschild financiële instellingen: zie het ‘Rothschild banking diagramm’ op scribd.com.


NOTEN:

iThe Sun, New York, 7 mei 2007, “Billionaire Plans Europe Version of Council on Foreign Relations.”

ii Professor Carroll Quigley, CFR lid, Tragedy and Hope: A History of the World in Our Time (1966): “The Council on Foreign Relations is the American Branch of a society which originated in England … [and] … believes national boundaries should be obliterated and one-world rule established.” Volledige tekst, klik hier.

iii CFR.org, “The New New World Order”, Daniel W. Drezner, Associate Professor of International Politics, Fletcher School of Law and Diplomacy, Februari 26, 2007, Council on Foreign Relations

iv CFR.org, mei 2008, “International Institutions and Global Governance: World Order in the 21st Century.” (voor de volledige PDF-tekst van het programma, klik hier).

v CFR.org “Historical Roster of Directors and Officers”, officiele lijst CFR.

viZie anarchiel.com “Het verborgen gezicht van de Europese Unie.”

viiTelegraph, 19 september 2000, “Euro-federalists financed by US spy chiefs.”

viiiLeids Dagblad, 15 mei 2009: “Geheime’ Bilderberggroep zit in Leiden

ixecfr.eu: “What Council Members have said about ECFR…”; Dehaene: “The new challenge for the European Union is to become a global actor and as such an active contributor to the global governance. To achieve that EU have to speak with one voice. The European Council on Foreign Relations can contribute to formulate the European message.

xRockefeller Brothers Fund, 8 maart 2005, “German Marshall Fund of the United States, The – A Memorial to the Marshall Plan: $150,000 for 3 years”

xiZie ecfr.eu, “Frequently Asked Questions.

xiiThe Sun, New York, 7 mei 2007, “Billionaire Plans Europe Version of Council on Foreign Relations.”

xiiiBeschrijving “judenrat/jewish council”: en.wikipedia.org 28-12-09, participatie Soros: Kaufman, Michael T., Soros: The Life and Times of a Messianic Billionaire, Alfred A. Knopf: 2002, zie ook Soros, Wikipedia (Eng), zie ook rol Soros: “The Secret Financial Network Behind “Wizard” George Soros” by William Engdahl.

xivPakalert Press, 24 juni 2009, “Soros, the CIA, Mossad and the new media destabilization of Iran.”

xvWashington Post, 17 juni 2009, “Iran Elections: A Twitter Revolution?” Zie verder ECFR-site: “ECFR is a project initiated by and legally part of: Open Society Foundation, 5th/4th Floor, Cambridge House, 100 Cambridge Grove, London W6 0LE, United Kingdom, Registered Charity in England and Wales. Reg. Number: 1105069, Registered Company in England and Wales. Reg. Number: 4571628.” Zie ook programma’s ECFR: “Democracy, Human Rights and Justice”. Beschrijving: “How can the EU and its member states best promote the values of democracy, human rights and justice across the spectrum of Europe’s engagement with the world? What is the relationship of these principles to other objectives of European foreign policy, and what is the most effective way to support their further expansion?”

xviTimes, 8 mei 2003, “Heady times for Carlyle in the wake of chaos and grief that gripped a nation.” Over de terreurhoax: hiervoor is overweldigend bewijs geleverd en de bronnen zijn talloos. Voor degenen die nog niet bekend zijn met de materie en er open voor staan: zie ter introductie: Loose Change Final Cut. Zie ook: anarchiel.com “Het sprookje van terreur.”

xviiTime Magazine, 4 mei 1987, “George Soros: World’s Champion Bull Rider.”

xviii Europmoney Institutional Investor, 30-11-2009 “Soros, Albright, Rothschild In $350M Deal”.

xixNiall Ferguson: The Ascent of Money. A Financial History of the World. Penguin Books, London 2009, ISBN 978-0-141-03548-2

xxNew York Times, 21 december 2002, “Soros Is Found Guilty in France On Charges of Insider Trading.”

xxiWilliam Engdahl, “The Secret Financial Network Behind “Wizard” George Soros.”. Informatief over het verband tussen Soros en Rothschild is ook hoofdstuk 56 “George Soros und der Rothchild Connection.” uit het controversiële boek van Jan Udo Holey, pseudoniem Jan Van Helsing “Geheimgesellschaften und ihre Macht im 20. Jahrhundert.”


Bron: Jim Beame (http://www.anarchiel.com)

Bemoediging: Openbaring 3:10

“Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele aarde komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.”

Advertenties
%d bloggers liken dit: